Кариери

УНИКА като работодател

Уведомление за поверителност - кандидати за работа

Уведомление за поверителност - кандидати за работа

С настоящото уведомление за поверителност ЗК “УНИКА“ АД, ЕИК 040451865 и ЗК „УНИКА Живот“ АД, ЕИК 831626729 („УНИКА България“, „УНИКА“, „Ние“, „Дружеството“), в ролята им на администратори на лични данни, предоставят информация относно начините на събиране, използване, споделяне и защитаване на предоставените от Вас лични данни при селекция на кандидати за работа, организирана от УНИКА, в изпълнение на изискванията на чл.12 - 14 на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). 

Ако настоящето уведомление бъде изменено в бъдещ момент, ние ще публикуваме своевременно информация за това на нашия уебсайт. 

Как използваме Вашите лични данни? 

УНИКА обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Събират се за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Личните данни са подходящи и свързани,ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“), точни и поддържани в актуален вид. Обработват се по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни. Съхраняват се добросъвестно и съгласно законоустановени срокове, които подлежат на периодичен преглед и при промяна се извършва съответна актуализация. 

УНИКА, отчитайки достиженията на техническия прогрес, поддържа подходящи административни, технически и организационни мерки, предназначени да спомогнат за опазването на сигурността и неприкосновеността на личните Ви данни и да ги защити от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неразрешено коригиране, разкриване или достъп, злоупотреба и всяка друга незаконна форма на обработка. За изпълнение на тези свои задължения за защита на личните данни, УНИКА провежда обучения на своите служители по отношение на политиките и стандартите за сигурност и защита на личните данни. 

Вашите лични данни са ни необходими, за да можем да обработим Вашата кандидатура, за да можем да изпълним договорните си и законови задължения. В случай, че не желаете да предоставите и/или да използваме Вашите лични данни, това ще доведе до невъзможност да участвате в подбора за позицията, за която кандидатствате. 

УНИКА събира Вашите лични данни през официалния корпоративен уеб сайт на УНИКА, когато се свързвате с нас чрез нашия кол център, електронна поща, през социалните и професионални мрежи или платформи за търсене на работа. 

За изпълнение на някои от целите, описани по-долу, е възможно да получим Ваши лични данни от трети източници, например партньори и служители на компанията с цел препоръка към Вашия профил в процеса на подбор за конкретна вакантна позиция или бъдещи отворени възможности. 

В конкретни случаи е възможно УНИКА да обработва лични данни в неструктуриран вид. Уверяваме Ви, че обработването на тези данни се осъществява законно и с необходимите мерки за защита за Вашите права. 

Какви са личните данни, които обработваме, и на какво основание? 

"Лични данни" означава всяка информация за Вас, по която бихте могли да бъдете идентифицирани, включително информация, която може да бъде защитена съгласно приложимото национално и европейско законодателство. 

УНИКА България София 1000, бул. „Тодор Александров“ № 18 Тел.: 0700 111 50, факс: (02) 9156 300 www.uniqa.bg 

Списъците и примерите може да намерите в в прикачения файл тук.

За какви цели използваме Ваши лични данни? 

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за следните цели: 

− Извършване на подбор на персонал; 
− Сключване на трудов договор, в случай че кандидатурата Ви премине успешно всички етапи в процеса по подбор. 

Данните, предоставени с кандидатура за определена позиция, ще бъдат обработвани само за конкретната позиция въз основа на подадена от Вас кандидатура. 

При наличието на съгласие от Ваша страна, кандидатурата Ви може да бъде запазена и разгледана и за бъдещи позиции, обявени от УНИКА. Под „съгласие“ УНИКА ще разбира всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за Вашата воля, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие. Вие може да оттеглите съгласието си толкова лесно, колкото сте го дали, като това не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Можете да заявите съгласието си УНИКА да обработва данните Ви за целите на бъдещи подбори на персонал чрез имейл към Дирекция „Човешки ресурси и управление на бранда“ – hr@uniqa.bg. 

С кого можем да споделяме Ваши лични данни? 

УНИКА зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно УНИКА да разкрие Ваши лични данни на следните трети лица: 

− Доставчици на услуги: Когато използваме доставчици на услуги, свързани с управление на човешките ресурси, техническа поддръжка на вътрешни информационни системи и оперативна поддръжка на дейността ни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на правно основание за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита; 

УНИКА България София 1000, бул. „Тодор Александров“ № 18 Тел.: 0700 111 50, факс: (02) 9156 300 www.uniqa.bg 

− Други дружества в застрахователната група УНИКА: За целите на управление на човешките ресурси е възможно селектирани кандидатури да бъдат споделени с други дружества в застрахователната група УНИКА. 

За какъв срок съхраняваме Ваши лични данни? 

− Кандидатури, предоставени за конкретна позиция, ще бъдат унищожавани след приключване на процедурата по подбор и селекция на кандидати, в срок не по-късно от 6 месеца след приключване на подбора. Кандидатурата(ите) на успешния(те) кандидат(и), с които УНИКА сключи договор, ще бъдат съхранявани в трудовото досие за целите на трудовото правоотношение и в рамките на законоустановените срокове; 
− Кандидатури, за които е дадено съгласие да бъдат обработвани за бъдещи позиции, ще бъдат обработвани до оттегляне на съгласието за обработка. 

Вашите права по отношение на личните Ви данни? 

При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от УНИКА: 

1. да имате достъп до Вашите лични данни, които УНИКА обработва, и да получите копие от тях; 
2. да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни; 
3. да поискате личните Ви данни да бъдат заличени, когато са налице условията за това; 
4. да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена, в определените от закона случаи; 
5. да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни, в определените от закона случаи; 
6. да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат; 
7. когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси; 
8. да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. 

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Политиката за упражняване правата на субектите на лични данни на УНИКА на нашия уебсайт www.uniqa.bg. 

Как да се свържете с нас? 

Можете да се свържете с Нас на следния адрес: бул. „Тодор Александров“ №18, гр. София 1000, България, ел. поща: info@uniqa.bg Координати на нашето длъжностното лице по защита на данните: dpo@uniqa.bg 

Документи (1)

Искаш да разбереш повече за продуктите ни? Свържи се с нас.

Нашият екип от специалисти ще ти помогне да:
 • success-lg

  Разберeш нашите планове и предимства

 • success-lg

  Получиш индивидуално предложение

 • success-lg

  Насрочиш лична среща

 • success-lg

  Избереш правилната услуга за теб

Обади ни се на 0700 111 50 или на (+359) 8850 111 50

Офиси на УНИКА

Личните ти данни ще бъдат използвани единствено с цел да предоставим допълнителна информация относно продуктите на УНИКА.

Бързи връзки

Индивидуални клиенти

Здраве и ЖивотИмуществоАвтомобилни ЗастраховкиПътуванеКомбинирани Застраховки

© УНИКА България

Адрес

Централен офис

гр. София 1000,
бул. Тодор Александров 18

Работно време

Понеделник - Петък 8:30 - 17:30

За нас

За насКариериФинансова информацияМениджърски екипНовиниБлог

Адрес

Централен офис

гр. София 1000,
бул. Тодор Александров 18

Работно време

Понеделник - Петък 8:30 - 17:30


© УНИКА България